Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hậu Giang

Tỉnh Hậu Giang

Dịch vụ hành chính công

TRA CỨU THANH TOÁN

STT Mã hóa đơn Số biên nhận Người nộp Thủ tục Số tiền Thanh toán Trạng thái thanh toán Chi tiết