Tỉnh Hậu Giang

Dịch vụ hành chính công

Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nhằm thực hiện cơ chế quản lý một đầu mối, tránh chồng chéo, gây phiền hà cho Doanh nghiệp; ngày 07/3/2017, UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 Theo đó, UBND tỉnh quy định cụ thể về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành, UBND cấp huyện, Ban quản lý các cụm công nghiệp và Trung tâm phát triển cụm công nghiệp các huyện, thị xã, thành và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Nội dung phối hợp quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp, bao gồm: xây dựng, ban hành, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật liên quan đến việc thành lập và hoạt động của cụm công nghiệp; xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển cụm công nghiệp; cấp, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký kinh doanh, các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận liên quan đến hoạt động trong cụm công nghiệp;…
Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành các địa phương tổ chức thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Sở Công Thương để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 13/3/2017/.
Trường Giang
(Nguồn: Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND)