Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

2. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Kí hiệu: DVC-41452 Lượt xem: 2563
Tên thủ tục hành chính: Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy
Thời gian giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí: Không.
Cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị, thành phố.
Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.
STT Mô tả Biểu mẫu
1Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopyTải về
Không.
- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.