Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

25. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Kí hiệu: DVC-15250 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp
2Giấy tờ chứng minh nơi cư trú
3
4Bản sao giấy tờ chứng minh việc hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
5Văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con của cha, mẹ
6Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc ghi chú
7Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinhTải về
8Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai tửTải về
9Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôiTải về
10Tờ khai ghi chú việc giám hộ, nhận cha, mẹ, conTải về
11Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịchTải về
- Luật hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Thông tư số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.