Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

21. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Kí hiệu: DVC-15246 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp
2Bản sao có chứng thực giấy tờ phải xuất trình nêu trên (trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính)
3Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ theo mẫuTải về
4Giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự
5Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện đăng ký chấm dứt giám hộ
- Bộ luật Dân sự.
- Luật hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch;
- Thông tư số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.