Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Kí hiệu: DVC-15288 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Quyết định xác minh; biên bản làm việc; giải trình của người được xác minh; báo cáo kết quả xác minh
2Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập
3Văn bản yêu cầu, kiến nghị của người ban hành quyết định xác minh, người xác minh
4Kết quả đánh giá, giám định trong quá trình xác minh (nếu có)
5Các tài liệu khác có liên quan đến việc xác minh
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;
Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ, hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.