Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Kí hiệu: DVC-15290 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Văn bản yêu cầu giải trình hoặc bản ghi lời yêu cầu giải trình
2Văn bản cử người đại diện
3Thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung việc giải trình
4Báo cáo thu thập, xác minh thông tin, tài liệu
5Văn bản giải trình
6Các tài liệu khác có liên quanTải về
Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29/4/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013.