Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

Kí hiệu: DVC-15281 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại
2Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp
3Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có)
4Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có)
5Quyết định giải quyết khiếu nại
6Các tài liệu khác có liên quan
Luật Khiếu nại, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại, Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.