Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

Kí hiệu: DVC-15287 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Kế hoạch công khai
2Văn bản phân công thực hiện việc công khai
3Văn bản phổ biến kế hoạch công khai
4Danh sách và bản kê khai công khai
5Biên bản công khai và kết thúc công khai
6Báo cáo kết quả công khai
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.