Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

5. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện (QĐ 416)

Kí hiệu: DVC-15183 Lượt xem: 2563
a) Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Nộp hồ sơ
- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi có đất hoặc UBND cấp xã nơi có đất.
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận ghi phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì không tiếp nhận và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
- Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý.
* Bước 2: Kiểm tra, giải quyết thủ tục hành chính
ª Trường hợp Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện cấp
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: Trích lục, kiểm tra hồ sơ, lập biên bản xác định nguyên nhân Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai. Hoàn chỉnh hồ sơ chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; báo cáo kết quả kiểm tra đến UBND cấp huyện xem xét.
Trường hợp sau khi kiểm tra xác định Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì đồng thời dự thảo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp xác định Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định của pháp luật thì đồng thời dự thảo văn bản thông báo lại cho người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liến với đất về kết quả kiểm tra.
- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem xét, ký tờ trình trình UBND tỉnh
- UBND cấp huyện: Xem xét, ký quyết định thu hồi nếu Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định hoặc ký văn bản thông báo lại cho người sử dụng đất nếu Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định; chuyển quyết định hoặc thông báo đến Chi nhánh.
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, thực hiện:
+ Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp sai quy định thì Chi nhánh thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có). Chuyển quyết định thu hồi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định.
+ Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định thì Chi nhánh chuyển văn bản thông báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.
ª Trường hợp Giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trương cấp
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: Trích lục, kiểm tra hồ sơ, xác minh thực tế (khi cần thiết, lập biên bản xác định nguyên nhân Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai. Hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo kết quả kiểm tra trình Văn phòng Đăng ký đất đai.
- Văn phòng Đăng ký đất đai: Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa (khi cần thiết); báo cáo kết quả kiểm tra trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét.
Trường hợp sau khi kiểm tra xác định Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định thì đồng thời dự thảo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp xác định Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định của pháp luật thì đồng thời dự thảo văn bản thông báo lại cho người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liến với đất về kết quả kiểm tra.
- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem xét, ký quyết định thu hồi nếu Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định hoặc ký văn bản thông báo lại cho người sử dụng đất nếu Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định; chuyển quyết định hoặc thông báo đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, thực hiện:
+ Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp sai quy định thì Chi nhánh thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có). Chuyển quyết định thu hồi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã (nếu nộp hồ sơ tại cấp xã) để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và hướng dẫn thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận.
+ Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp đúng quy định thì Chi nhánh chuyển văn bản thông báo đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.
* Bước 3: Trả kết quả
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản đến nhận kết quả;
- Thu lại phiếu nhận hồ sơ, trao trả kết quả và yêu cầu người đến nhận ký nhận kết quả.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)
+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.

 
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng nhận không đúng quy định
2Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
- Luật Đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;
- Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 Về việc quy định các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang