Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

18. Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (QĐ 416)

Kí hiệu: DVC-15185 Lượt xem: 2563 
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Pháp luật.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ theo Quyết định đã công bố:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
- Hồ sơ không đảm bảo nội dung và tính pháp lý thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan chuyên môn xử lý hồ sơ phải thông báo bằng văn bản để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ theo quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ và chiều từ 13 giờ đến 17 giờ vào các ngày làm việc trong tuần (ngày thứ 7, ngày chủ nhật và ngày lễ nghỉ).
Bước 3. Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.
STT Mô tả Biểu mẫu
1- Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT- BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;Tải về
2- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).
3- Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2013;
- Luật đầu tư năm 2014.
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ v/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;