Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

15. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Kí hiệu: DVC-15181 Lượt xem: 2563
Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Lệ phí: * Lệ phí cấp Giấy chứng nhận:
- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng:
+ Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy.
+ Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000 đồng/giấy.
- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:
+ Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;
+ Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000 đồng/giấy.
* Giá dịch vụ đo đạc: Theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh Về việc quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
a) Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Nộp hồ sơ
- Chuẩn bị hồ sơ: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận (hoặc mất trang bổ sung của Giấy chứng nhận) tại trụ sở UBND cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam phải đăng tin mất Giấy chứng nhận hoặc trang bổ sung của Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.
- Nộp hồ sơ: Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết mất giấy hoặc đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản nộp hồ sơ tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi có đất hoặc UBND cấp xã nơi có đất.
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận ghi phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì không tiếp nhận và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
- Chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xử lý.
* Bước 2: Kiểm tra, giải quyết thủ tục hành chính
ª Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất do UBND cấp huyện cấp:
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: Kiểm tra hồ sơ, đối chiếu hồ sơ địa chính đang quản lý. Nếu phù hợp quy định của pháp luật thì trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc địa chính thửa đất (nếu có); trích sao hồ sơ địa chính; dự thảo quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất kèm theo hồ sơ trình UBND cấp huyện.
- UBND cấp huyện: Xem xét, ký quyết định hủy Giấy chứng nhận và chuyển quyết định đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: Scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai.
- Văn phòng Đăng ký đất đai: Kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.
- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem xét, ký cấp lại Giấy chứng nhận và chuyển kết quả đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: Scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
ª Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất do Sở Tài nguyên Môi trường cấp:
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: Kiểm tra hồ sơ, đối chiếu hồ sơ địa chính đang quản lý. Nếu phù hợp quy định của pháp luật thì trích lục bản đồ địa chính hoặc đo đạc địa chính thửa đất (nếu có); trích sao hồ sơ địa chính; Scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai.
- Văn phòng Đăng ký đất đai: Kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định pháp luật thì hoàn chỉnh hồ sơ, in Giấy chứng nhận, trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận.
- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem xét, ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận, chuyển hồ sơ và quyết định đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: Scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
ª Trường hợp mất trang bổ sung Giấy chứng nhận:
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: Kiểm tra hồ sơ, đối chiếu hồ sơ địa chính đang quản lý. Nếu phù hợp quy định của pháp luật thì quyết định hủy trang bổ sung đã mất, đồng thời cấp lại trang bổ sung mới. Nếu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận, Chi nhánh scan (quét) hồ sơ kèm theo phiếu ý kiến kiểm tra và file sơ đồ chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai.
- Văn phòng Đăng ký đất đai: Kiểm tra hồ sơ. Nếu phù hợp quy định pháp luật thì dự thảo quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời in Giấy chứng nhận kèm theo hồ sơ trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem xét, ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận, chuyển hồ sơ và quyết định đến Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để chuyển đến Chi nhánh.
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: Scan (quét) lưu hồ sơ và Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có), gửi Giấy chứng nhận đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
* Bước 3: Trả kết quả
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản đến nhận kết quả;
- Thu lại phiếu nhận hồ sơ, trao trả kết quả và yêu cầu người đến nhận ký nhận kết quả.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)
+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhậnTải về
2Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân
3Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đối với trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc trang bổ sung tại trụ sở UBND xã, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2013.
- Điều 60, Điều 77 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.
- Khoản 40 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
- Khoản 2 Điều 10 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.
- Khoản 2 Điều 11, Khoản 3 Điều 12 của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính.
- Điều 16 của Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
- Khoản 9, Khoản 10, Khoản 11 Điều 7; Khoản 2 Điều 8 của Thông tư số 33/ 2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
- Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
- Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang Về việc quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.