Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

45. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị

Kí hiệu: DVC-45007 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1(1) Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính);
2(2_4) Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gồm các Mẫu số: 03, 07, 08/QTDA kèm theo Thông tư số 09/2016/TT- BTC ngày 18/01/2016 và Mẫu số 02/QTDA kèm theo Thông tư số 64/2018/TT- BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính.Tải về
3(3) Chủ trương của UBND huyện, thị xã, thành phố cho kết thúc dự án.
4(5) Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng tư vấn gồm bản chính các tài liệu: a) Hợp đồng; b) Các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành; c) Các văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có) biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ khối lượng hợp đồng; d) Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B); đ) Biên bản thanh lý đối với hợp đồng đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng.
5(6) Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán của đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán (bản chính);
6(7) Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra;
7(8) Báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.
8 Trong quá trình thẩm tra, khi được cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan để phục vụ công tác thẩm tra quyết toán. Trường hợp nhà thầu không thực hiện quyết toán hợp đồng theo quy định hoặc cá nhân, tổ chức không thực hiện các nội dung công việc để hoàn thành quyết toán dự án, chủ đầu tư có văn bản yêu cầu nhà thầu, cá nhân, tổ chức thực hiện quyết toán hợp đồng hoặc bổ sung hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quyết toán hợp đồng hoặc hoàn thành các nội dung công việc để quyết toán dự án kèm theo thời hạn thực hiện (theo Mẫu số 14/QTDA). Sau khi chủ đầu tư đã gửi văn bản lần thứ 03 (mỗi văn bản cách nhau 10 ngày) đến nhà thầu, cá nhân, tổ chức, nhưng nhà thầu, cá nhân, tổ chức vẫn không thực hiện các nội dung theo yêu cầu; chủ đầu tư được căn cứ những hồ sơ thực tế đã thực hiện để lập hồ sơ quyết toán (không cần bao gồm quyết toán A-B), thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán (nếu có), xác định giá trị đề nghị quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và ghi rõ nội dung về việc nhà thầu, cá nhân, tổ chức không hợp tác để quyết toán dự án hoặc thực hiện các nội dung công việc để hoàn thành quyết toán dự án trong Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư. Nhà thầu, cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện dự án chịu hoàn toàn các tổn thất, thiệt hại (nếu có) và có trách nhiệm chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án của cấp có thẩm quyền.
- Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
- Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
         - Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.