Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

41. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với dự án hoàn thành

Kí hiệu: DVC-45003 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1a) Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị: Mẫu số 01-QTDA.docx Mẫu số 02-QTDA.docx Mẫu số 03-QTDA.docx Mẫu số 04-QTDA.docx Mẫu số 05-QTDA.docx Mẫu số 06-QTDA.docx Mẫu số 07-QTDA.docx Mẫu số 08-QTDA.docx Tải về
2 - Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính). Trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, tờ trình phải nêu rõ những nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất và lý do không thống nhất giữa chủ đầu tư và đơn vị kiểm toán độc lập. Trường hợp không có các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án đề nghị ghi rõ trong tờ trình.
3 - Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định (bản chính); gồm các biểu theo Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/QTDA kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
4- Toàn bộ các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính);
5 - Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm bản chính các tài liệu: hợp đồng xây dựng; các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; các văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có); biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B); hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính); biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng; các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng;
6- Biên bản nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào sử dụng; văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản chính);
7- Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán (bản chính);
8- Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra; báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư (Trường hợp không xảy ra đề nghị nghi rõ trong Tờ trình).
9 - Hồ sơ quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có): Bảng tổng hợp đề nghị quyết toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, trong đó phải chi tiết theo số hiệu chứng từ chi trả; danh sách chi trả cho các tổ chức, cá nhân nhận tiền bồi thường đã có chữa ký xác nhận theo quy định; chứng từ chi trả; Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt; Biên lai thu lệ phí thẩm định (nếu có); Hồ sơ có liên quan đến chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (theo quy định tại Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất).
10Riêng trường hợp chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các dự án đầu tư được UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt quyết toán: Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của UBND các huyện, thị xã, thành phố; Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của UBND các huyện, thị xã, thành phố.
11 b) Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có); dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị:
12- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính). Trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, tờ trình phải nêu rõ những nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất và lý do không thống nhất giữa chủ đầu tư và đơn vị kiểm toán độc lập; Trường hợp không có các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án đề nghị ghi rõ trong tờ trình.
13- Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định (bản chính); gồm các biểu theo Mẫu số: 03, 07, 08/QTDA kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
14- Toàn bộ các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 08/QTDA (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính);
15 - Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm bản chính các tài liệu: hợp đồng xây dựng; các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; các văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có); biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B); biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng;
16- Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán;
17- Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra; báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.
18 c) Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan để phục vụ công tác thẩm tra quyết toán.
1901 bộ, riêng trường hợp các dự án Sở Tài chính thẩm tra trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (các dự án không ủy quyền cho Sở Tài chính phê duyệt quyết toán) các tài liệu sau gửi 02 bộ gồm: Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư; Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của chủ đầu tư; Báo cáo kiểm toán (nếu có); Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án (1); Kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra (2); Văn bản báo cáo tình hình chấp hành của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với các kết luận (1), (2).