Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

40. Mua hóa đơn lẻ

Kí hiệu: DVC-44981 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1- Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị mua hóa đơn bán tài sản công do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính;
2Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao;
3- Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn; Trường hợp cơ quan tài chính truy xuất được dữ liệu về người được cơ quan cử đến mua hóa đơn từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải xuất trình các giấy tờ này; Ghi chú: Bản chính được trả lại ngay sau khi đối chiếu với bản sao
4Các văn bản, giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao.
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
- Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.