Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

25. Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp

Kí hiệu: DVC-44999 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Văn bản đề nghị giao quyền sở hữu hoặc giao quyền sử dụng tài sản của tổ chức chủ trì
2Phương án nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ, ứng dụng, thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu để tiếp tục phát huy, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu theo quy định của pháp luật về khoa học công nghệ (sau đây gọi là phương án phát triển, thương mại hóa kết quả) theo Mẫu do Bộ Tài chính ban hành
3Biên bản đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ của Hội đồng
4Hợp đồng khoa học và công nghệ
5Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt
6Các tài liệu có liên quan khác (nếu có)
Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.