Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

6. Thủ tục đăng ký hợp tác xã

Kí hiệu: DVC-15454 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xãTải về
2Điều lệ
3Danh sách hợp tác xã thành viênTải về
4Danh sách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soátTải về
5Nghị quyết Hội nghị thành lập
- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;
- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;
- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.