Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

4. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Kí hiệu: DVC-15452 Lượt xem: 2563
Công dân trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Châu Thành hoặc nộp trực tuyến thông qua hệ thống phần mềm Quản lý văn bản tại địa chỉ: https://dvc.haugiang.gov.vn. Hoặc nộp thông qua hệ thống Bưu điện.
 
STT Mô tả Biểu mẫu
1Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh (phụ lục III.5 Thông tư 02/2019)Tải về
2Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đã được cấp
01 bản Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (theo Mẫu)
- Luật Doanh nghiệp;
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ KH&ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh.