Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

1. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Kí hiệu: DVC-15449 Lượt xem: 2563
Công dân trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Châu Thành hoặc nộp trực tuyến thông qua hệ thống phần mềm Quản lý văn bản tại địa chỉ: https://dvc.haugiang.gov.vn. Hoặc nộp thông qua hệ thống Bưu điện.
 
STT Mô tả Biểu mẫu
1Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (phụ lục III.1; III.2 Thông tư 02/2019)Tải về
2Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có)Tải về
3Chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình (đối với ngành nghề phải có chứng chỉ hành nghề), 01 bản sao có chứng thực
4Hợp đồng thuê nhà (nếu thuê địa điểm kinh doanh)
01 bản Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
01 bản photo Giấy CMND/Căn cước công dân
(Riêng đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì cung cấp Chứng chỉ hành nghề)
- Luật Doanh nghiệp;
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ KH&ĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh.