Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt)

Kí hiệu: DVC-44661 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành được lập theo mẫu 04 Phụ lục I Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018;
2- Dự thảo quy trình vận hành công trình theo mẫu 02 Phụ lục I Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018;
3- Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật;
4- Văn bản góp ý kiến của các tổ chức thủy lợi cơ sở, tổ chức khai thác công trình thủy lợi, cơ quan, đơn vị liên quan;
5- Bản đồ hiện trạng công trình thủy lợi.