Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục thay đổi giáy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

Kí hiệu: DVC-15382 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị thay đổi giấy phép và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹTải về
2Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ nêu rõ lý do về việc xin thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
3Dự thảo điều lệ sửa đổi, bố sung
- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngàv 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
        - Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.