Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục đổi tên quỹ

Kí hiệu: DVC-15386 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề đổi tên quỹTải về
2Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc đổi tên quỹ
3Dự thảo điều lệ sửa đối, bố sung
4Ý kiến đồng ý bàng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên
- Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
- Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định sổ 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.