Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

Kí hiệu: DVC-15375 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Tải về
2Đề án chia, tách; sáp nhập; họp nhất hội
3Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
4Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
5Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; họp nhất hội
6Sơ yêu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đúng đầu ban lãnh đạo lâm thời
7Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
- Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
- Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;
- Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định sổ 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.