Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

3. Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Kí hiệu: DVC-15371 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
2Tờ trình đề án giải thế đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
3Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan
Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.