Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

25. Đề nghị tổ chức lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Kí hiệu: DVC-44983 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Văn bản đề nghị nêu rõ họ và tên người đề nghị, tên cuộc lễ, người chủ trì, nôi dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ.Tải về
Trước khi tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có trách nhiệm gởi văn bản đề nghị đến Ủy ban nhân dân huyện trước 25 ngày khi tổ chức, cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo.
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.