Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

24. Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

Kí hiệu: DVC-44984 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1- Văn bản đề nghị nêu rõ tên tổ chức, lý do tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, chương trình, thời gian, địa diểm tổ chức đại hội.Tải về
2- Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức.
3- Dự thảo hiến chương hoăc hiến chương sửa đổi (nếu có)
Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính:
 
Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một huyện, trước khi tổ chức đại hội có trách nhiệm gởi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước 25 ngày khi diễn ra đại hội.
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
 
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.