Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

23. Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

Kí hiệu: DVC-44985 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị; Tải về
2Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức;
3Dự thảo Hiến chương hoăc Hiến chương sửa đổi (nếu có)
Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm nhất là 20 ngày, trước ngày tổ chức hội nghị.
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.