Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

21. Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Kí hiệu: DVC-44988 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Văn bản thông báo nêu rõ tên lớp, địa điểm, lý do, thời gian học, nội dung, chương trình, thành phần tham dự, danh sách giảng viên.Tải về
- Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân huyện chậm nhất 20 ngày trước ngày khai giảng.
- Trường hợp việc mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo có hành vi quy định tại Điều 5 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, Ủy ban nhân dân huyện có văn bản yêu cầu không tổ chức hoặc dừng việc mở lớp bồi dưỡng.
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.