Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

1. Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Kí hiệu: DVC-15369 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
2Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực)
3Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
4Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan
Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.