Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

3. Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Kí hiệu: DVC-42876 Lượt xem: 2563 
- Trình tự thực hiện:
Bước 1. Hồ sơ được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Công chức tiếp nhận hồ sơ xem xét:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận, viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ đến phòng Nội vụ.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung một lần đầy đủ đúng theo quy định.
Bước 2. Thường trực HĐTĐKT huyện (Phòng Nội vụ) thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng. Thường trực HĐTĐKT huyện (Phòng Nội vụ).
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, Phòng Nội vụ nhận Quyết định, in danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, đóng dấu và chuyển hiện vật cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện trả kết quả cho đơn vị trình khen.
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.
STT Mô tả Biểu mẫu
1- Văn bản đề nghị (kèm theo danh sách các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của cấp trình khen).
2- Báo cáo thành tích của các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, trong báo cáo thành tích phải nêu rõ nội dung phát minh, sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học, công nghệ, sáng tác hoặc sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực.Tải về
3- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã hoặc của cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng.
4- Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong trường hợp đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.
- Căn cứ pháp lý:
              + Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;
           + Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;
           + Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;
           + Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;
           + Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ;
+ Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Báo cáo thành tích theo mẫu số 02 kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.