Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

1. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Kí hiệu: DVC-42819 Lượt xem: 2563
- Trình tự thực hiện:
Bước 1. Hồ sơ được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Công chức tiếp nhận hồ sơ xem xét:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận, viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ đến phòng Nội vụ.
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung một lần đầy đủ đúng theo quy định.
Bước 2. Thường trực HĐTĐKT huyện (Phòng Nội vụ) thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng. Thường trực HDDTDDKT huyện (Phòng Nội vụ).
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, Phòng Nội vụ nhận Quyết định, in Giấy khen, đóng dấu và chuyển hiện vật cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện trả kết quả cho đơn vị trình khen.
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.
 
STT Mô tả Biểu mẫu
1- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen của cấp trình khen;Tải về
2- Tóm tắt thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thưởng;
3- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã hoặc của cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen của cấp trình khen;
- Tóm tắt thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thưởng;
- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp xã hoặc của cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ.
- Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng thưởng Giấy khen.
- Lệ phí: Không có.
- Căn cứ pháp lý:
+ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;
+ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;
+ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;
+ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ;
+ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ;
+ Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang.