Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập

Kí hiệu: DVC-15214 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Thông báo (bằng văn bản) của Trung tâm công tác xã hội về nội dung thay đổi
- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thông tư Liên tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập.