Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập

Kí hiệu: DVC-15212 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đề án thành lập Trung tâm công tác xã hội
2Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập Trung tâm công tác xã hội, dự thảo quyết định thành lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực)
3Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập Trung tâm công tác xã hội
4Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan
- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thông tư Liên tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập.