Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập

Kí hiệu: DVC-15213 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đề án giải thể Trung tâm công tác xã hội
2Tờ trình giải thể Trung tâm công tác xã hội và dự thảo quyết định giải thể
3Đề án và tờ trình giải thể
4Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan
- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thông tư Liên tịch 09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội công lập.