Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Kí hiệu: DVC-15210 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị giải thể cơ sở bảo trợ xã hội, trong đó nêu rõ lý do xin giải thểTải về
2Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xử lý
3Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể
+ Nghị định 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.
+ Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP.