Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện

Kí hiệu: DVC-15207 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép
2Giấy tờ chứng minh, giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật bị mất, bị hư hỏng (đối với trường hợp cấp lại giấy phép)
3Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ (đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép)
+ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;
+ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
+ Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011