Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

8. Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Kí hiệu: DVC-44665 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1- Đơn đề nghị giải thể cơ sở của tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập cơ sở, trong đó có nêu rõ lý do đề nghị giải thể theo Mẫu số 04b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.Tải về
2- Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xử lý.
3- Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể.
4- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
5 - Kiến nghị giải thể cơ sở của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).
- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 cùa Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.