Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

3. Hỗ trợ huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

Kí hiệu: DVC-44662 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện (Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH).Tải về
2- Hóa đơn thu tiền của Tổ chức huấn luyện.
3- Bản sao thẻ an toàn đã được cấp. 
- Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
- Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/7/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.