Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

14. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Kí hiệu: DVC-44672 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội theo Mẫu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.Tải về
Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính:
- Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề nghị.
- Đối tượng được nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật con nuôi.
- Đối tượng đủ 18 tuổi. Trường hợp từ 18 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 22 tuổi.
- Đối tượng đề nghị dừng hoạt động trợ giúp xã hội.
Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định việc thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.