Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

7. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Kí hiệu: DVC-15318 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sungTải về
2Bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
3Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.