Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

5. Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

Kí hiệu: DVC-15313 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Tờ trình thẩm địnhTải về
2Hồ sơ trình thẩm định
3Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt
4Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
5Báo cáo kết quả thẩm tra
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội;
          - Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
          - Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;
          - Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.