Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

4. Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

Kí hiệu: DVC-15315 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án
2Thuyết minh tổng hợp kèm theo bản vẽ in màu thu nhỏ
3Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt
4Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án
5Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định
6Các văn bản pháp lý có liên quan
7Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch
8Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng; đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án
- Khoản 3 Điều 41 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009.
- Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
- Khoản 3 Điều 32, Khoản 3 Điều 34 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
- Điều 26, 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.