Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

20. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ (LPG) chai

Kí hiệu: DVC-44962 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
11. Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 45 của nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính Phủ
22. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẽ LPG chaiTải về
33. giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẽ PLG chai theo mẫu tại phụ lục số 12 ban hành kèm theo Nghị định số 87/2018/ NĐ-CP ngày 15/6/2018 của chính phủ. - giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi.
- Thương nhân có đăng ký kinh doanh mua, bán.
- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với qui hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Có khu vực bán sản phẩm riêng biệt.
- Thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm.
- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí.
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.