Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

17. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Kí hiệu: DVC-15322 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sungTải về
2Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp
3Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
- Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hoá