Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

11. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Kí hiệu: DVC-15325 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sungTải về
2Bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp
3Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung
- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.
- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.