Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

13. Thủ tục chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

Kí hiệu: DVC-41030 Lượt xem: 2563
Tên thủ tục hành chính: Thủ tục chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
Thời gian giải quyết: Không quy định.
Lệ phí: Không.
 
a) Trường phổ thông dân tộc bán trú gửi tờ trình đề nghị cho phép chuyển đổi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo. Trong tờ trình cần nêu rõ phương án sử dụng cơ sở vật chất của trường, chế độ chính sách đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên sau khi trường chuyển đổi;
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan ở cấp huyện thẩm định và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú thành trường phổ thông công lập.
STT Mô tả Biểu mẫu
1Tờ trình đề nghị cho phép chuyển đổi
Trường phổ thông dân tộc bán trú không bảo đảm tỷ lệ học sinh dân tộc và tỷ lệ học sinh bán trú theo quy định trong 03 năm liền thì chuyển thành trường phổ thông công lập.
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.