Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

Kí hiệu: DVC-15423 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Đơn tố cáo hoặc Biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp
2Quyết định thụ lý, Quyết định thành lập Tổ xác minh
3Kế hoạch xác minh tố cáo
4Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh nội dung tố cáo
5Kết luận nội dung tố cáo
6Các văn bản thông báo, xử lý, kiến nghị xử lý tố cáo
7Các biên bản làm việc
8Văn bản, tài liệu, chứng cứ thu thập được
9Văn bản giải trình của người bị tố cáo
10Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung tố cáo
+ Luật Tố cáo (Luật số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011).
+ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.
+ Nghị định số 91/2013/NĐ-CP, ngày 12/8/2013 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.
+ Thông tư số 10/2014/TT-BCA ngày 04/3/2014 của Bộ Công an Quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.
+ Thông tư số 12/2015/TT-BCA, ngày 02/3/2015 của  Bộ Công an quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.