Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

Kí hiệu: DVC-15422 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Thông báo thụ lý khiếu nại
2Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại
3Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp
4Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có)
5Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có)
6Quyết định giải quyết khiếu nại
7Các tài liệu khác có liên quan
+ Luật Khiếu nại (Luật số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011),
+ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.
+ Thông tư số 68/2013/TT-BCA, ngày 26/12/2013 của Bộ Công an hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân.
+ Thông tư số 11/2015/TT-BCA, ngày 02/3/2015 của  Bộ Công an quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân.