Huyện Châu Thành

Dịch vụ hành chính công

CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Đổi Chứng minh nhân dân (12 số)

Kí hiệu: DVC-15404 Lượt xem: 2563
STT Mô tả Biểu mẫu
1Sổ hộ khẩu
2Ảnh chân dung
3Đơn đề nghị cấp/đổi/cấp lại Chứng minh nhân dân (ký hiệu là CMND01)Tải về
4Tờ khai Chứng minh nhân dân (ký hiệu là CMND02)Tải về
5Chứng minh nhân dân cũ
+ Nghị định số 106/2013/NĐ-CP, ngày 17/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/1999/NĐ-CP, ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP, ngày 19/11/2007 của Chính phủ.
+ Thông tư số 05/2014/TT-BCA, ngày 22/01/2014 của Bộ Công an quy định biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân.
+ Thông tư số 07/2014/TT-BCA, ngày 13/02/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân.
+ Thông tư số 18/2014/TT-BCA, ngày 29/4/2014 của Bộ Công an hướng dẫn việc thu, nộp và xử lý Chứng minh nhân dân khi công dân đổi Chứng minh nhân dân.
+ Thông tư số 155/2012/TT-BTC, ngày 20/9/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân mới.