Đến tháng 12
Huyện Long Mỹ đã giải quyết

97.16%

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 11:12:36 pm, 04/12/2020)